آموزش فنون پژوهش و تحقیق

فنون تدریس مؤثر(سالی براون-کارولین ارلام- فیل ریس)(ترجمه:دکتر کورش فتحی واجاوگاه )

فنون تدریس مؤثر(سالی براون-کارولین ارلام- فیل ریس)(ترجمه:دکتر کورش فتحی واجاوگاه )

download (1)

بخش اول:

فنون تدریس مؤثرومدیریت کلاس درس

۱- اولین حضوردرکلاس درس

۲- جلب توجه شرکت کنندگان و آرام کردن کلاس

۳- غلبه بر قطع شدن رشته کلام درکلاس درس

۴- یادگرفتن اسامی

۵- جلوگیری از بی انضباطی در کلاس درس

۶- استفاده از تابلوها

۷- سازماندهی دروس عملی

۸- انجام وظایف درحیاط و زنگ تفریح بدون ایجاد دردسر

۹- اطمینان ازتدارک فرصت های برابر برای شرکت کنندگان در حین تدریس

 اولین حضوردرکلاس درس

۱- فراموش نکنید که باید خود را به شرکت کنندگان کلاس معرفی کنید.

۲- به طور مشخص و روشن آنچه که از شرکت کنندگان انتظار آن را دارید، بیان کنید.

۳- تا آنجا که می توانید هرچه سریعتر اسامی شرکت کنندگان را به خاطر بسپارید.

۴- اگر شرکت کنندگان از قبل با اسامی یکدیگر آشنا نیستند، به آنها کمک کنید تا اسامی همدیگر را در کلاس درس یاد بگیرند.

۵- به شرکت کنندگان کمک کنید که نسبت به همکلاسی های خود شناخت پیدا کنند.

نظرات