آموزش فنون پژوهش و تحقیق

نتایج دوره پداگوژِی سال۹۴

کلیه کسانی که هنوز کارهای عملی خود را ارسال نکرده اند فقط پس از یک هفته از تاریخ اعلام نتایج بر روی این سایت فرصت دارند که مطالبشان را ایمیل نمایند در غیر اینصورت مردود شناخته خواهند شد.

نتایج دوره دوم سال۱۳۹۴

نمره کتبی نمره عملی نام نام خانوادگی
– – محمدابراهیم احمدی
۷۰- ۹۵ معصومه افتخاری
۷۷٫۵- ۹۵ محمدامین باغبان سعدآبادی
۷۰- ۹۸ عاطفه باقری
۷۲٫۵- ۹۵ پریسا بهارستانی
۷۲٫۵- ۹۳ اعظم بیات
۷۰- ۹۵ سمیه جعفرزاده یزد
۹۷٫۵- ۱۰۰ نفیسه حسین پور فرمدی
۷۷٫۵- ۸۵ سید محمد حسینی
۷۲٫۵- ۹۵ هاشم خدامی نهادان
۸۲٫۵- ۹۶ سعیده خیامی
۷۰- ۹۶ نسیبه سادات رمضان زاده
۷۰- ۹۳ زهرا شاملو مقدم
۹۵- ۹۶ زری شفیعی
۷۰- ۹۴ بتول شفیعی طباطبائی
– – سالومه صفائی
۸۲٫۵- ۹۶ اسماء عرفانیان
۷۰- ۹۰ شوکت قباسفیدی
۹۷٫۵- ۹۷ ابوالفضل قلعه نوی
۸۰- ۹۸ آمنه کرمانی
۸۲٫۵- ۹۶ عمار کیوانی
۷۰- ۹۴ فقیهه گرایلی
۸۲- ۹۰ سودابه محمد هاشم
۸۲٫۵- ۹۷ زهره نعمتی
۷۷٫۵- ۹۶ منیره هادیان
۷۰- ۹۷ دانیال هدایتی
۷۰- ۸۵ مهدی واسعی چهارمحالی

 

نتایج دوره سوم سال۱۳۹۴

نمره کتبی- نمره عملی- نام نام خانوادگی
۷۲٫۵ -۹۶ کیانا امیدوار
۷۰ -عدم ارسال فیلم تدریس غلامرضا براتی مقدم
۷۰- ۹۳ مریم پاکدامن
۷۷٫۵ -۹۶ نفیسه حسین زاده بنهنگی
۸۲٫۵ -۸۶ سیدجواد حسینی زاده
۷۰- ۹۷- میترا خاتونی
۷۷٫۵ -۹۵ سجاد خاکپور
۷۰- ۸۵- نازنین خلیلی
۷۷٫۵- ۹۵ سمیه خندان شیرزن
۷۰ -۹۶ ابوطالب ربیعی
۷۰- ۹۰ سعید سبحانی
۸۷٫۵ -۹۷- سمیرا سریخانی
۸۲- ۹۰ ناصر صائبی نژاد
۹۳-۷۵- مونا صابری طینت جوان
۸۵- ۹۳ طیبه عبدالهیان احمدآباد
۷۵- ۹۷ زهرا علی دوست
۷۰ -۸۵ محمدحسن قربانعلی نژاد
۷۰- ۹۰- امین کرابی
۷۷٫۵- ۹۴ فاطمه کمالی یزدی
۹۲-۷۰امین کوکبی سیوکی
۹۵-۷۰ فرنوش کوکبی سیوکی
۷۵ -۹۳ سمانه متقی زاده
۸۲٫۵ -۸۶ اکرم محمدپور
۷۰ -۹۵ عامر مظلومیان
۸۰ -۹۳ زینب ملائی مرقی
۸۷٫۵ -۹۵ بهاره ممقانی
۷۷٫۵ -عدم ارسال طرح درسها و سوالات نیلوفر میرشهیدی
۸۰ -۹۷  مونا ناظران
۷۷٫۵ ۹۷- زهرا وطن دوست
۹۰ -۹۷- اکرم یزدانی
۷۵ -۸۹ مریم یوسفی

 

نتایج دوره چهارم سال۱۳۹۴

نمره کتبی نمره عملی نام نام خانوادگی
۷۷٫۵ ۹۴ ناصر ابراهیمیان
۷۰ ۹۳ حسین افشار بابای خراسانی
۷۰ ۹۸ رضا آقایایی نیت
۷۵ ۹۵ هلیا امیدوار
۷۰ ۹۴ حبیب بختیاری
۹۲٫۵ ۹۵ مریم توکلی
۷۰ ۹۰ زهرا حسن پور مشهدی
۷۰ ۹۵ سید محمد حسینی
۷۲٫۵ ۹۴ مونس حشمتی
۷۷٫۵ ۹۵ محمد حشمی گجوان
۷۰ ۹۲ محبوبه خاکی
۷۰ ۹۴ غلامرضا خدامی پور
۷۵ ۹۶ فاطمه ذوالفقارخانی
۸۵ ۸۷ مجتبی رحیم زاده همدانی
۸۷٫۵ ۹۶ محسن رضائی حسن آبادی
۸۰ ۹۷ فاطمه صداقتی هاشمیان
۸۵ ۹۶ محمد عربان
۸۵ ۹۶ بهاره غضنفریان
۷۷٫۵ ۹۷ ریحانه غفرانی
۸۵ ۸۷ حامد قربان زاده
۸۰ ۸۷ مسعود کریمی خیرآباد
۷۰ ۹۴ عزت کهندل
۷۰ ۹۳ نیره سادات مهدی زاده
۸۷٫۵ ۹۴ محمد همایون نیا

 

نتایج دوره پنجم سال۱۳۹۴

نمره کتبی نمره عملی نام نام خانوادگی
۷۸ ۹۰ سید حسن احمدی
۷۰ ۸۸ مریم اخطاری
۷۴ ۸۸ آمنه اسدیان
۷۰ ۸۵ سعید براتیان
۸۹ ۹۰ آذر تاجیک
۷۰ ۸۶ معصومه توپی
۷۰ ۸۹ تکتم حسینی
۷۸ ۸۸ شیما رجب زاده
۸۲ ۸۸ ملیحه رجب زاده
۸۹ ۹۵ حمید زامیاد
۷۰ ۹۰ امیر سیجاوندی فرح آبادی
۷۷ ۹۳ آناهیتا شبانی مقدم
۷۸ ۸۷ الهام ظهوریان
۷۴ ۹۵ شیما عابدی
۸۲ ۸۷ فرشته عابدی پور
۸۹ ۸۶ فرهاد علائی
۷۸ ۸۹ عذرا علیزاده
۹۶ ۹۰ فرزانه کاظمی
۸۱ ۹۴ حسن مقیمی نژاد
۷۴ ۸۵ مهسا واحدی زاده

نتایج دوره ششم سال۱۳۹۴

نمره کتبی نمره عملی نام نام خانوادگی
۸۹ ۸۹ طاهره اسدی
۸۷ ۹۲ زهرا بخشی زاده
۸۲ ۸۸ زهرا برومند
۷۰ ۸۹ زهرا حسین زاده
۸۲ ۹۳ عطیه خسروی
۷۶ ۸۷ وحیده رسولی فاز
۸۲ ۸۵ سعیده ریگی
۸۲ ۸۸ محمد سبزعلی
۷۶ ۹۲ علیرضا صبوری
۷۹ ۸۹ زهرا عودتی
۸۲ ۸۸ سمیه فدایی کاخکی
۷۹ ۹۰ آرش قائمی
۷۰ ۸۵ فاطمه قادری
۷۶ ۸۵ آسیه گلشنی
۷۶ ۸۸ حلیمه مجیدی احمدی
۷۲ ۸۵ زهرا محمدزاده
۸۲ ۸۸ نادره مهاجرنسب
۷۰ ۸۸ نازنین نعمتی
۷۹ ۹۰ مهدی هروی
۷۴ ۸۸ زهرا یاقوتی نژاد

نتایج دوره هفتم سال۱۳۹۴

نمره کتبی نمره عملی نام نام خانوادگی
۸۰ ۹۸ زهره بیگلری
۸۰ ۹۷ مرضیه خالقی حصاری
۹۵ ۹۷ بهنوش خیاط افشاری
۷۰ ۹۲ ملیحه شاه حسینی دولت آبادی
۷۰ ۹۵ زهرا شبان شابنده
۷۰ عدم ارسال طرح درسها اختر شریفی
۸۲٫۵ ۹۴ مینا صباغ حسن زاده
۹۰ ۹۷ شهرزاد صداقت فر
۹۰ ۹۶ راضیه عامری فرد
۷۰ ۹۱ مرضیه عامری فرد
۸۵ ۹۶ سارا کمیلی دوست
۸۷٫۵ ۹۸ منا محمدی نیشابوری
۹۵ ۹۸ محبوبه مهدی زاده
۷۵ ۹۷ پروانه نظری

نتایج دوره هشتم سال۱۳۹۴

نمره کتبی نمره عملی نام نام خانوادگی
۸۷٫۵ ۹۵ سمیه اکبرپور
۷۲٫۵ ۹۸ فیروزه جاودانی سرایانی
۷۵ ۹۷ الناز چناری
۹۰ ۹۷ ملیحه حاجی جعفری
۷۵ ۹۸ ثریا حسینی
۷۰ ۹۴ ساجده رحیمی خوش
۷۰ ۹۴ فائزه شاپوری پاشنه طلا
۷۷٫۵ ۹۵ سحر شجاع
۸۲٫۵ ۹۴ فاطمه صادقی
۷۰ ۹۸ لیلا عرفانیان اکبرزاده
۷۰ ۹۸ الهام عقیلی کاخکی
۷۰ ۹۵ اعظم محمدپور
۷۰ ۹۴ سمانه یاری نوخندان

نتایج دوره نهم سال۱۳۹۴

نمره کتبی نمره عملی نام نام خانوادگی
۷۰ ۹۵ مرضیه آریادوست
۷۰ ۹۳ حمید الهی
۸۵ ۹۳ حمید رضا بابائی نیا
۷۰ ۹۳ محمد باهیئت رودی
۸۰ ۹۵ عاطفه بخارائی
۷۰ ۹۲ محمد جوینده قرقی
۷۵ ۹۵ جواد خانی جاغرق
۷۵ ۹۰ رضا رشید کهنه اوغاز
۷۰ ۹۵ راضیه شفائی
۷۰ ۹۸ سعید شمس رفیعی
۷۵ ۹۵ عباس صفری نژاد
۸۰ ۹۷ عابس علیزاده آغویی
۷۸٫۵ ۹۶ فرزانه فضل ارثی
۸۲٫۵ ۹۲ مهناز قاسمی
۷۰ ۹۵ مرضیه کریمیان
۸۲٫۵ ۹۵ سعید محمدی
۹۲٫۵ ۹۷ فرزاد موسوی تربتی
۸۷٫۵ ۹۴ زهرا هدایت
۸۰ ۹۵ ریحانه یوسفی

۸ نظر

  1. بإسلام و خسته نباشید ممنونم از زحماتتون . واقعا دوره آموزنده و بسیار تاثیرگذار در شیوه تدریس من بود. و تقریبا تونستم از تک تک نکته ها و مطالب استفاده عملی ببرم این برأی من مثل یک موفقیت بود و این رو مدیون شما هستم. امیدوارم که همیشه سالم و پیروز باشید. یک دنیا تشکر

    • خواهش میکنم لطف دارید
      پیروز و سربلند باشید

نظرات